آموزش زبان سوئدي sfiدر مریت

خوش آمدید به بخش زبان آموزی کاری سوئدی در مریت.

برنامه ای این آموزشگاه از تجریه های کاری شما و تحصیلات شما سر چشمه میگیرد بدین دلیل که راه زبان آموزی را و راه کار را برای شما آسانتر و سریعتر سازد. شما سوئدی ای را می آموزید که از آن در محل کاری خود استفاده میکنید و همچنان در تحصیل خود و در زندگی روزمره ای خود استفاده میکنیدفامیل، خانه مدرسه، و در اقتصاد شخصی و غیره.

چرا باید مریت را انتخاب کرد؟

برای تجربه کاری شما توجه جدی صورت میگیرد

جدول اوقات دلخواه – شما میتوانید اوقات درسی خود را خود تون انتخاب کنیدـ اگر قبل از ظهر میخواهید بیایید و یا بعد از ظهر، در غروب و یا هم از طریق کمپیوتر از خونه تون درس بخوانید (دیستانس)

در اینجا معلم های موجود است که به زبانهای مختلف صحبت میکند. زبانهای که آنها بلدند عبارتند از زبان فارسی، دری، پشتو، عربی، انگلیسی، کردی، سربی، بوسنیایی، کورواتسی، سپانیوی و اوردو

رهنماهای کاری که تماسهای بیشمار با شرکت های مختلف دراد همرای شما کمک میکند که برای جستجوی کار برنامه ریزی کنید

مریت یک مدرسه ای کوچک است با محل قشنگ و معلم های ذیرک و خوش آیند

مریت طریقه ای مودرن و با ترقی دارد که با استفاده ار پلتفورم دیجیتال، کمپیوترهای دستی، آیپد ها، اکتیفبورد، اپهای مختلف درسی دروس را برای دانش آموزان می آموزد

تلاش های اضافی برای آموزش تلفظ سوئدی میشود

امکانات برای تماس های جدید – در حال سفر آموزشی بر یک کارگاه، سفر، کنفرانسها و در حال درسی با معلم ها و دانش آموزان

کمک سي وي و پرونده تجربوي کارهای قبلی

آموزش کمپیوتر

دسترسی برای وای فای مجانی و استفاده از کمپیوتر ها بدون ساعات درسی

خودرا شامل کنید

در هیلسینگبوری

لندسکرونا

برای بخش زبان آموزی مراجعه کنید و برای شان اطلاع دهید که شما میخواهید مریت را انتخاب کنید!

از طریق کمپیوتر

logo Landskrona stad

آدرس

Rådmansgatan 7

شما میتوانید که مستقیم با ما در تماس شوید و به آدرس های ذیل و شخص ذیل مراجعه کنید

Eriksgatan 66, Landskrona

شخص مسئول

کورس های مختلف زبان سوئدی

بخش آموزشی اول: کورس های  A, B, C, D

بخش آموزشی دوم: کورس های C, D ,B

بخش آموزشی سوم: کورس های C, D

اوقات آغاز

هر هفته

برنامه های خاص برای دانشجویان

اکادمی مریتبرای کسانیکه دروس اکادمیک را خوانده و می خواهد که ادامه بدهد

دروس دیستانس (دروس از طریق انترنیت)- برای کسانیکه میخواهد دروس زبان آموزی سوئدی را با درسهای دیگر یکجا بخواند و یا با کار یکجا بخواند آنها میتواند که از طریق درسهای دیستانس درسهای زبان آموزی را پیش ببرد. شما در این درسهای میتوانید که معلم خودرا هم ملاقات کنید یکبار درهفته برای برنامه های درسی خود.

زبان آموزی سریعبرای آنهای که میخواهند زبان را سریعتر بیاموزند میتواند در درسهای سریع سهم بگیرد که برای دانش آموزان بخش دوم و سوم است. در این بخش سریع شما ۲۵ ساعت درس میخوانید در هفته.

زبان آموزی ترکیبی (یکجا با فعالیتهای دیگر)- برای شما که در پروژه های دیگر سهمگیر هستید

آموزش کارهای هوتل

زبان شغلدربخش صنعتی و فابریکات

زبان بخش صحی

زبان خدمات عامه