کمک و رهنمایی

مریت راجع به کاریابی و شروع تحصیل همرای شما کمک میکند. رهنما های مشخص شرکت با شرکت های مختلف در تماسند آنعده شرکتها که میخواهند برای اشخاص کارجو کار بدهد. این شرکت ها عبارتند از رستورانت ها، هوتل، ادرات صحی، مدرسه (مکتب)، شرکتهای ساختمانی، شرکتهای ترانسپورتی، تمیض، آی تي، لوجستیک و غیره. اگر راه کار شما از طریق تحصیل است در آنزمان همرا ی شما رهنمای شغل و کارکمک برای تان رهنمایی میکند.

شما در پروژه ای کمک و رهنمایی سه ماهه سم ګرفته میوتوانید و در جریان این اوقات همه چیز را به رهنمای شخصی خود برنامه ریزي میکنید آن چیز های که را ه تحصیل و جستجوی کاریابی شما را کوتاهتر میسازد. بطور مثال خط درخواستی کار، سی وی معلومات بیشتر راجع به کار و کمک سریع در برنامه ای کارجویی و بیش ار همه که شما بتوانید و شانس را بدست بیاورید تا با شرکت های در ارتباط شوید که برای شما کار میدهد.

چرا باید برای پروژه ای کمک و رهمنایی مریت را انتخاب کرد؟

امکانات راستین برای کاریابی و آغاز تحصیل

یک رهنمای شخصی که در جریان برنامه با شماست

رهنماهای مشخص شرکت که تجربه و ذوق  شمارا با بازار کار وصل میکند

جلسات جدی و با اعتماد

یک فضای شخصی که شما در اینجا راحت خواهد بودید

رهمناهای وجود دارد که با زبان های مختلف صحبت میکند

 

چی باید کرد که این پروژه را آغاز کنید؟

با هنلگاره ات یا شخص مسولت که در اداره ای کار است در تماس شوید و برای شان اطلاع دهید که شما میخواهید پروزه کمک و رهنمایی را در مریت آعاز کنید. لینک Arbetsförmedlingen

KA-nummer: 10040445

وقتکه از اداره ای کار برای ما اطلاع برسد که شما مریت را انتخاب کرده اید رهنمای شخصی شما همرای تان در تماس میشود که شمارا برای ملاقات اول دعوت کند.

شما میتوانید که همرای ما مستقیمآ در تماس شوید. monika.dall@meritutbildning.com      شماره ای تماس ۰۷۳۵۰۰۵۹۱۱

سایت مریت را در فیسبوک لایک کنید

knapp Facebook