Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i hela EU. Den ersätter personuppgiftslagen, PUL, och innebär en skärpning av personuppgiftsskyddet. Vi vill därför informera om hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna.  

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer och e-postadress. Även foto, video och ljudupptagningar kan räknas dit.  

Med behandling menas varje åtgärd beträffande personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Vanliga behandlingar kan exempelvis vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, organisering eller överföring.  

Personuppgiftsansvarig 

Merit utbildning Malmö AB, org. nr. 556717–4817, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som företaget behandlar. För ärenden och frågor kring Merits behandling av personuppgifter hänvisas till merit@meritutbildning.com. 

Insamling av personuppgifter 

De personuppgifter som Merit behandlar inhämtas direkt från dig i samband med ingående av avtal, deltagande i utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd, intresseanmälan avseende deltagande i arbetsmarknadsåtgärd eller utbildning, intresseanmälan avseende anställning eller genom andra kontakter mellan dig och Merit. Förutom de uppgifter som du själv lämnar eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi även komma att inhämta personuppgifter från någon annan, s.k. tredje part. Exempel på tredje part är Arbetsförmedlingen, Skatteverket, kommuner etc. 

När det är motiverat av angivna skäl behandlar Merit även personuppgifter om annan person, tex kontaktpersoner såsom anhöriga, handläggare, uppdragsansvariga, referenspersoner. Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och, i förekommande fall, nödvändiga uppgifter för tjänstens utförande.   

Grund för behandling av personuppgifter 

Merit utbildning Malmö AB behandlar personuppgifterna för de ändamål som nämns nedan. 

Förutsättningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten är att det finns en rättslig grund. Rättslig grund kan utgöras av: 

* Fullgörande av avtal – behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

* Fullgöra rättslig förpliktelse – behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åvilar Merit utbildning Malmö AB enligt lagstiftning/författning. 

* Intresseavvägning – behandlingen görs för att fullgöra ett ändamål som rör dig eller tredje parts berättigade intresse om inte ditt intresse eller dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. 

* Samtycke – personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål när du har lämnat ditt samtycke därtill. 

Delning av uppgifter 

Personuppgifter kan komma att delas med andra företag, organisationer och myndigheter som Merit utbildning Malmö AB samarbetar med, tex IT-konsultföretag, Arbetsförmedlingen och kommuner. Dessutom kan personuppgifter lämnas till myndigheter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut.  

I de fall de parter, som vi lämnar ut personuppgifter till, är självständigt personuppgiftsansvariga, så är det de själva som ansvarar för sin personuppgiftsbehandling.  

I andra fall kan det vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt givna instruktioner. Merit utbildning Malmö AB har personuppgiftsbiträden som är IT-konsultföretag och som biträder oss med IT-ärenden rörande utveckling, drift, underhåll, support och backup.  

Våra egna IT-system finns inom EU- och EES-området. Om vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträde som, själv eller genom underbiträde, överför information till land utanför EU-/EES-området, vidtar Merit utbildning Malmö AB lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter och friheter tillvaratas på en nivå motsvarande den inom EU-/EES-området.  

Lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Lagringstiderna varierar beroende på vilket ändamål som ligger till grund för behandlingen.  

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt till tillgång. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.  

Rätt till radering. I vissa fall har du rätt att begära att personuppgifterna ska raderas. Dock kan vi ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som förhindrar oss att radera uppgifterna eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.  

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot behandling av uppgifter som bygger på en intresseavvägning och mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.  

Rätt till överföring. Om vår behandling av dina personuppgifter har gjorts med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du själv har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet). 

 

 

Kakor (cookies) 

Vad är en kaka? 

En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.  

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum. Under tiden du som användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din enhets minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under längre tid på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare.  

Vad använder vi kakor till? 

Vi använder kakor för att förbättra upplevelsen av vår webbplats.  

Lagring av kakor 

Om du inte vill tillåta lagring av kakor i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du gör detta så kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på varken vår eller andras webbplatser. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du kan justera inställningarna för kakor.  

Vill du läsa mer om kakor, se Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida http:/www.pts.se/ 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder skyddar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, vilket bl. a. innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd. 

 

Om du anser att Merit utbildning Malmö AB har behandlat dina personuppgifter på ett otillbörligt sätt kan du vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se